بتاسهم
1399/08/23
21:41
هر تن اوره در بازار فیوچر 264.5$ معامله شد که 15دلار رشد هفتگی را نشان می دهد.متانول هم ۲۴۰ دلار است

هر تن اوره در بازار فیوچر ۲۶۴.۵$ معامله شد که ۱۵دلار رشد هفتگی را نشان می دهد.متانول هم ۲۴۰ دلار است


انتهای خبر

0
0