بتاسهم
1399/11/07
20:50
#خاهن در دی 110 میلیارد ریال فروش داشت و عدد کوچکی است امیدواریم اعداد اشتباه نباشد در هر صورت سهم در مهر 1200 میلیارد ریال بود و ابان هم 120...

#خاهن در دی ۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و عدد کوچکی است امیدواریم اعداد اشتباه نباشد در هر صورت سهم در مهر ۱۲۰۰ میلیارد ریال بود و ابان هم ۱۲۰۰ میلیارد ریال اذر ۳۰۰ میلیارد ریال شده است


به فروش۱۰ ماهه ۶۹۳۹ میلیارد ریالی رسیده استانتهای خبر

0
0