تحلیل کاربردی هلالات
1399/11/12
12:32
#سفارس #سیمان گزارش عملکرد دی ماه زیرمجموعه های سفارس نشان می دهد که به طور متوسط نرخ دی ماه 25درصد بالاتر از متوسط 9ماه قبل ازان است. این شرکت ه...

#سفارس #سیمانگزارش عملکرد دی ماه زیرمجموعه های سفارس نشان می دهد که به طور متوسط نرخ دی ماه ۲۵درصد بالاتر از متوسط ۹ماه قبل ازان است.این شرکت ها به طور متوسط در ۹ماه اول هر ماه ۹۶۰هزار تن محصول می فروختند اما در ماه های سرد سال مقدار تولید/فروش نزولی است و همچون گذشته در دی ماه مقدار کاهش یافته و ۸۴۰هزار تن محصول به فروش رسیده است.به طور متوسط هر ماه این شرکت ها ۲۵۶میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده اند اما در دی ماه جمع درآمدشان ۲۹۳میلیارد تومان بوده است. علت این رشد، افزایش نرخ فروش از یک طرف و کاهش نسبی مقدار فروش است که در جمع نرخ فروش اثر مساعد مهمی داشته است.#سخوز #ساوه #سفانو #سبجو #سخاش #سبهان به ترتیب بیشترین درآمد ماهانه را در هلدینگ سفارس ایجاد می کنند.در دی ماه #سنیر بهترین مقدار فروش را رقم زده #سغرب #ساوه #سخوز تقریبا مثل ماه های قبلی بوده اند.#سغرب #سفانو #ساوه نیز بالاترین نرخ فروش نسبت به میانگین را ثبت کرده اند.

انتهای خبر

0
0