تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
09:42
دقت بفرمایید حمایت معتبر شاخص حوالی ۱.۲۵۰.۰۰۰ میلیون واحد می باشد که میتونه سناریوی a , b را مشخص کند

دقت بفرماییدحمایت معتبر شاخص حوالی ۱.۲۵۰.۰۰۰ میلیون واحد می باشد که میتونه سناریوی a , b را مشخص کند

انتهای خبر

0
0