سلامت بورس
1399/08/11
08:25
#گزارش #بکرانی صورت سود و زیان 6ماهه جذاب است حاشیه سود ناخالص 56% سود خالص رشد قابل توجهی دارد 486 تومان سود هر سهم حدود 14 برابر مدت مشابه است و...

#گزارش #بکرانی صورت سود و زیان ۶ماهه جذاب است حاشیه سود ناخالص ۵۶٪ سود خالص رشد قابل توجهی دارد ۴۸۶ تومان سود هر سهم حدود ۱۴ برابر مدت مشابه است وبقیه ارقام گزارش اکثرا افزایشی و جذاب استانتهای خبر

0
0