بورس۲۴
1401/02/06
16:46
ارزش پرتفوی «شوینده» بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در فروردین ماه خرید و فروشی نداشت. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۱۴۱ میلیارد تومان افزایش داشت.

ارزش پرتفوی «شوینده» بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در فروردین ماه خرید و فروشی نداشت. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۱۴۱ میلیارد تومان افزایش داشت.

شوینده فروردین 1401
انتهای خبر

0
0