سیگنال یاب روزانه
1399/09/30
10:10
#شگویا آپدیت شده دیروز قبل از تایم بازار سهم در محدوده خوبی قرار داره و مناسب بررسی و خرید میباشد اهداف سهم در کوتاه مدت در چارت مشخص است 99/09/30

#شگویا آپدیت شده دیروز قبل از تایم بازارسهم در محدوده خوبی قرار داره و مناسب بررسی و خرید میباشداهداف سهم در کوتاه مدت در چارت مشخص است۹۹/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0