کانال افزایش سرمایه
1400/12/16
10:16
موافق هستید تلیسه را بفروشیم و بجای تلیسه تکما بگیریم تکمبا راحتر میشه صف خرید کرد تلیسه در قیمت زیر ۱۹۰ گفته شده بود و سود خوبی می دهد

موافق هستید تلیسه را بفروشیم و بجای تلیسه تکما بگیریم تکمبا راحتر میشه صف خرید کرد


تلیسه در قیمت زیر ۱۹۰ گفته شده بود و سود خوبی می دهدانتهای خبر

0
0