سهم گلچین
1401/05/31
08:38
#شپاکسا اطلاعیه 1401/05/30 *پاکسان* 6ماهه منتهی به 1401/03/31(حسابرسی شده) مبلغ (۱۷۵) ريال زیان به ازای هر سهم محقق نمود 14 درصد افزایش زیان ن...

#شپاکسا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*پاکسان*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) مبلغ (۱۷۵) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود


۱۴ درصد افزایش زیان نسبت به گزارش حسابرسی نشده
#غچین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*مجتمع کشت و صنعت چین چین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۰۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


عدم تغیر سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کگاز


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*شیشه و گاز*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۹ درصد
#بعایق


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*عایق های الکتریکی پارس*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۳۹۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۳۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#رمپنا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*گروه مپنا*


۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۹۱,۲۶۴ ریال سود خالص به ازای هر سهم محقق نمود


۱۲ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#اپال


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*فرآوری معدنی اپال کانی پارس*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته سودی محقق ننمود.
#قپیرا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بکهنوج


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*تولید برق ماه تاب کهنوج*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ (۳) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود


۹۷ درصد کاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#سیلام


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*سیمان ایلام*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۲۲ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲۶,۰۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۵۲۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۸,۶۸۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0