کدال۳۶۰
1399/08/25
13:19
#دبالک تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 139...

#دبالک


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۳:۱۹:۵۰ (۶۹۲۱۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0