موج مثبت Positive Wave
1399/08/18
12:34
#گروه_خدمات_بازار_سرمایه_الگوریتم زیرمجموعه #وخارزم دارایی این شرکت با سرمایه 2000 میلیارد ریال بیشتر از 2500 میلیارد تومان می باشد @Waveplus

#گروه_خدمات_بازار_سرمایه_الگوریتم زیرمجموعه #وخارزمدارایی این شرکت با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر از ۲۵۰۰ میلیارد تومان می باشد@Waveplusانتهای خبر

0
0