بورس۲۴
1400/12/04
17:35
بررسی روند درآمد در «آ س پ»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت آ س پ منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

بررسی روند درآمد در «آ س پ»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آ س پ در مدت ۵ ماهه منتهی به بهمن حدود ۲ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورده که ۱ میلیارد تومان در بهمن محقق شده است.آ س پ
انتهای خبر

0
0