موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
08:49
امروز آخرین روز معاملات قبل از انتخابات آمریکاست هر بلا و جو روانی که بود، بخاطر این انتخابات سر بازار دراوردن از روز معاملاتی بعد تکلیف همچی مشخ...

امروز آخرین روز معاملات قبل از انتخابات آمریکاستهر بلا و جو روانی که بود، بخاطر این انتخابات سر بازار دراوردناز روز معاملاتی بعد تکلیف همچی مشخص خواهد شد.@Waveplus

انتهای خبر

0
0