آواتحلیل
1399/10/29
08:36
#بررسی_گزارش_کدال #قشیر 📌 قشیر دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۳۷۲ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۷۱ ریال بود.

#بررسی_گزارش_کدال #قشیر📌 قشیر دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۳۷۲ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۷۱ ریال بود.

انتهای خبر

0
0