صدای بورس
1401/05/30
17:54
بنده به نابه عهدی که باخودم بستم قول میدم تاضررتونو صفر نکنم ۱ریال پول بابت vipنگیرم

بنده به نابه عهدی که باخودم بستم قول میدم تاضررتونو صفر نکنم ۱ریال پول بابت vipنگیرم


انتهای خبر

0
0