بتاسهم
1401/01/28
08:30
مجوز افزایش سرمایه 67% #وثنو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و همچنین بخشی از محل سود انباشته صادر شد

مجوز افزایش سرمایه ۶۷٪ #وثنو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و همچنین بخشی از محل سود انباشته صادر شد


انتهای خبر

0
0