سیگنال یاب روزانه
1399/09/17
09:17
#نوسانی #گکوثر محدوده ۱۵۴٠٠ هدف ۱۷۵٠٠ تا ۱۷۷٠٠

#نوسانی#گکوثر محدوده ۱۵۴۰۰هدف ۱۷۵۰۰ تا ۱۷۷۰۰

انتهای خبر

0
0