تکنیکال ثنایی
1399/08/21
10:53
#خزر فنرسازی زر مبلغ فروش #خزر در 5 ماه گذشته در بالا به تصویر کشیده شده است ( جدول و نمودار ) مجموع مبلغ فروش نشان دهنده افزایش در ماه های اخیر نس...

#خزر


فنرسازی زر


مبلغ فروش #خزر در ۵ ماه گذشته در بالا به تصویر کشیده شده است ( جدول و نمودار ) مجموع مبلغ فروش نشان دهنده افزایش در ماه های اخیر نسبت به گذشته را داشته است و با رشد همراه بوده است . ریز مقادیر در تصویر قابل رویت می باشد .


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0