بورس۳۶۵
1399/11/07
11:50
نمونه بارز تخلفات: ثشاهد سهم را از ۳۰۰ تومان شارپ تا ۸۴۰۰ بردند و خالی کردند و سپس قفل در صف فروش و تا اینجا قیمت سهم رسیده به ۱۷۰۰ تومان... آیا ...

نمونه بارز تخلفات:


ثشاهد سهم را از ۳۰۰ تومان شارپ تا ۸۴۰۰ بردند و خالی کردند و سپس قفل در صف فروش و تا اینجا قیمت سهم رسیده به ۱۷۰۰ تومان...آیا تخلفی واقعا صورت نگرفته و این صعود به قله K۲ و سپس فرود در پرتگاه عاملی نداردانتهای خبر

0
0