حامیان بورس ایران
1401/02/25
11:50
🟢 سبز پررنگ و مثبتهای حداکثری و صفهای خرید در قطعه سازان #خمهر #ختور #خمحور #خکمک #ختوقا #خمحرکه #خاذین

🟢 سبز پررنگ و مثبتهای حداکثری و صفهای خرید در قطعه سازان#خمهر #ختور #خمحور #خکمک #ختوقا #خمحرکه #خاذینانتهای خبر

0
0