بتاسهم
1399/09/17
21:08
#وتوشه بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری پارس توشه- وتوشه در تاریخ 17 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,086 م...

#وتوشهبررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری پارس توشه- وتوشه در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۵,۰۸۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴,۸۵۰ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنعتی پارس خزر - لامپ پارس شهاب - بانک خاورمیانه و بیمه پارسیان.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۹۶۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۵۷۴ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم وتوشه ۴۰,۶۷۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۱ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0