محسن حسنلو
1399/11/14
11:35
#شستا 💢 سرمایه گذاری تامین اجتماعی 💢 سهم در مکدی کوتاه مدت و میان مدت در حال تشکیل واگرای +RD می باشد و از طرفی سهم در ۶۷ روز کاری ۶۰۵ درصد رشد د...

#شستا💢 سرمایه گذاری تامین اجتماعی 💢سهم در مکدی کوتاه مدت و میان مدت در حال تشکیل واگرای +RD می باشد و از طرفی سهم در ۶۷ روز کاری ۶۰۵ درصد رشد داشته است و در فاز اصلاح در ۶۹ روز کاری ۷۰ درصد اصلاح داشته است که از لحاظ نموداری فروشنده از خریدار ضعیف می باشد و انتظار می رود در این محدوده ها مورد حمایت قرار گیرد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0