بتاسهم
1399/11/13
10:20
#فملی باتوجه به روند عمليات و فروش هاي شرکت پيش بيني مي شود شرکت تا پايان سال مالي 1399 مبلغ 1006 ريال به ازاي هر سهم درآمد محقق نمايد.

#فملی باتوجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰۰۶ ریال به ازای هر سهم درآمد محقق نماید.


انتهای خبر

0
0