بتاسهم
1401/06/02
15:28
#سفانو در فروردین بد نبود و 634 میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت 601 میلیارد ریال و خرداد 555 میلیارد ریال فروش داشت در تیر این عدد با رشد 7...

#سفانو در فروردین بد نبود و ۶۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت ۶۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۵۵ میلیارد ریال فروش داشت


در تیر این عدد با رشد ۷۰۶ میلیارد ریال شده و رشد داشته است مرداد هم ۶۳۱ میلیارد ریالی بود


۵ ماهه ۳۱۳۰ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۱۵۲۷ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0