پایگاه خبری انتخاب
1399/08/11
17:00
♦️بهمن فرمان آرا به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد 🔹  فرمان آرا که به کرونا مبتلا شده است چندی روزیست با تشخیص دکتر مینو محرز در بیمارس...

♦️بهمن فرمان آرا به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد🔹 فرمان آرا که به کرونا مبتلا شده است چندی روزیست با تشخیص دکتر مینو محرز در بیمارستان لاله تهران بستری شده استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RZG


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0