بتاسهم
1401/03/07
08:51
#پدرخش در اردیبهشت 72 میلیارد ریال فروش داشت و 2 ماهه به عدد 121 میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه قبل 90 میلیارد ریال بود

#پدرخش در اردیبهشت ۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به عدد ۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه قبل ۹۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0