بورس نامه
1399/11/13
10:29
سهم هایی که حجم خوبی خوردن و میتونن واچ لیست باشن: #آسیا #وآفری #وارس #واحیا

سهم هایی که حجم خوبی خوردن و میتونن واچ لیست باشن:


#آسیا


#وآفری


#وارس


#واحیاانتهای خبر

0
0