چارت های رامین جعفری
1400/08/19
20:10
#شگویا از سهمهای اصلاح شدید بوده که در حال بازیابی خود و تغییر روند هست شکست مقاومت 1350 راه رو هموار میکنه برای رسیدن به سقف تاریخی و تارگت بالاتر...

#شگویا از سهمهای اصلاح شدید بوده که در حال بازیابی خود و تغییر روند هست شکست مقاومت ۱۳۵۰ راه رو هموار میکنه برای رسیدن به سقف تاریخی و تارگت بالاتر از سقف تاریخیانتهای خبر

0
0