بتاسهم
1401/06/02
23:11
#دریشمک در مرداد 102 میلیارد ریال فروش داشته و 7ماهه 307 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه 75 میلیارد ریال بوده است

#دریشمک در مرداد ۱۰۲ میلیارد ریال فروش داشته و ۷ماهه ۳۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۷۵ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0