ذره‌بین بازار
1399/11/11
01:15
خریدن یا نخریدن سهم امری است شخصی این گوشه ای از دیدگاه بنده در مورد خرید سهم خمحرکه است

خریدن یا نخریدن سهم امری است شخصی


این گوشه ای از دیدگاه بنده در مورد خرید سهم خمحرکه استانتهای خبر

0
0