آواتحلیل
1399/08/11
11:45
#فایرا #بورس_کالا 300 تن شمش 50 پوندی 99.7 با قیمت 53005 تومات عرضه و 20 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۳۰۰ تن شمش ۵۰ پوندی ۹۹.۷ با قیمت ۵۳۰۰۵ تومات عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0