نوآوران امین
1399/09/30
15:32
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان(#وآذر) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 5622 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399...

سرمایه گذاری توسعه آذربایجان(#وآذر)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۶۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۳,۱۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۲۲,۷۱۰ میلیون ریال رسیده است)


✅شاهد تبدیل زیان خالص به سود خالص بوده ایم و تحقق سود ۶۴۴۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0