بتاسهم
1399/08/18
05:01
کاملا هریس اولین معاون اول زن و معاون بایدن در حال سخنرانی پس از پیروزی در انتخابات است

کاملا هریس اولین معاون اول زن و معاون بایدن در حال سخنرانی پس از پیروزی در انتخابات است


انتهای خبر

0
0