تجریش بورس
1399/08/19
08:45
#شاخص کل دقیقا امروز میرساد به حمایت اصلی خودش اینجا کف بازار است صف های فروش امروز جمع خواهند شد و انتظار دارم بازار سبزی را در نیمه دوم د...

#شاخص کلدقیقا امروز میرساد به حمایت اصلی خودشاینجا کف بازار استصف های فروش امروز جمع خواهند شد و انتظار دارم بازار سبزی را در نیمه دوم داشته باشیمانتهای خبر

0
0