بولتن اقتصادی
1399/08/26
22:55
تاکسی‌ها، آژانس ها و تاکسی های اینترنتی ممنوعیتی برای تردد بعد از ساعت ۲۱ ندارند ▫️رحمانی فضلی، وزیر کشور خبر داد: تاکسی ها، آژانس ها و تاکسی های ...

تاکسی‌ها، آژانس ها و تاکسی های اینترنتی ممنوعیتی برای تردد بعد از ساعت ۲۱ ندارند▫️رحمانی فضلی، وزیر کشور خبر داد: تاکسی ها، آژانس ها و تاکسی های اینترنتی مشکلی برای تردد برای بعد از ساعت ۲۱ در محدودیت های جدید کرونایی ندارند.

انتهای خبر

0
0