کدال۳۶۰
1399/12/06
15:55
#حبندر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 1399-1...

#حبندر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر
۱۳۹۹-۱۲-۰۶ ۱۵:۵۵:۰۹ (۷۲۳۷۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0