بتاسهم
1399/10/06
16:03
#وپخش در اذر 226 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اذر 183668 میلیون ریال سود محقق کرده است

#وپخش در اذر ۲۲۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اذر ۱۸۳۶۶۸ میلیون ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0