تکسهم ۹۸
1401/06/02
14:57
مجوز افزایش سرمایه 167 درصدی #پرداخت از محل سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 333 درصدی #افق از محل سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه...

مجوز افزایش سرمایه ۱۶۷ درصدی #پرداخت از محل سود انباشته صادر شد.مجوز افزایش سرمایه ۳۳۳ درصدی #افق از محل سود انباشته صادر شد.مجوز افزایش سرمایه ۴۰۹ درصدی #وبهمن از محل سود انباشته صادر شد.

انتهای خبر

0
0