کارگزاری آبان
1400/07/26
09:22
📈فلزات نیز نوسان منفی قیمت را تجربه می کنند.#فجهان, #فولاد, #فملي, #ذوب, #فخوز, #فزرين, #فلوله, #فجر, #فايرا, #كاوه, #فگستر و #فسپا با افت قیمت متع...

📈فلزات نیز نوسان منفی قیمت را تجربه می کنند.#فجهان, #فولاد, #فملی, #ذوب, #فخوز, #فزرین, #فلوله, #فجر, #فایرا, #کاوه, #فگستر و #فسپا با افت قیمت متعادل اند.#فاسمین و #فرآور نمادهای مورد توجه گروه اند.#فسرب #فروی #وسدید #کیمیا مثبت و متعادل معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0