تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/18
10:49
#شیرینیجات نمادهای تحت بررسی: غپینو غمینو غگرجی غشوکو در این صنعت 4نمادی را بررسی کردیم که احتمال رسیدن به p.e منطقی یا مناسب را داشته باشند. *م...

#شیرینیجاتنمادهای تحت بررسی: غپینو غمینو غگرجی غشوکودر این صنعت ۴نمادی را بررسی کردیم که احتمال رسیدن به p.e منطقی یا مناسب را داشته باشند.*محصولات این شرکت ها متنوع است. در بحث افزایش نرخ فروش، مبنا آخرین افزایش نرخ دریافت شده بر اساس آرد است در حالی که هنوز قیمت روغن و سایر مواد افزایش نداشته و طبعا نرخ فروش نیز بابت آن ها رشد نکرده است.*تولید شرکت ها تقریبا مشابه ظرفیت عملیاتی فرض شده است لذا تاثیر موجودی انبار خنثی شده است.*تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت.این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به اخبار مرتبط با آن است. تا به اینجا نرخ آرد ۲۵۰درصد و محصولات حدود ۷۰درصد رشد کرده است. با توجه به وزن روغن و مواد بسته بندی در بهای تمام شده، تا اینجا درآمد رشد و حاشیه سود اندکی کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0