بتاسهم
1399/10/06
20:17
#وبملت خاص بوده و در تراز اذر 34373 میلیارد ریال سود تسهیلات و 19562 میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز تا 9 ماهه 113006 میلیارد ریال مثبت است. ...

#وبملت خاص بوده و در تراز اذر ۳۴۳۷۳ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۱۹۵۶۲ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز تا ۹ ماهه ۱۱۳۰۰۶ میلیارد ریال مثبت است. ۳ماهه تراز ۲۷۹۰۸ میلیارد ریال مثبت بود . تا ۶ ماهه تراز ۶۹۴۵۸ میلیارد ریال مثبت بود


انتهای خبر

0
0