کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/04
18:59
حال خوش بازارهای جهانی پ.ن: جا دارد مسئولین اپک طرح فروش نفت به نرخ ۸۰ درصد فوب را برای جلوگیری از دلالی و کنترل قیمت ها اجرایی نمایند. /کانال ت...

حال خوش بازارهای جهانیپ.ن: جا دارد مسیولین اپک طرح فروش نفت به نرخ ۸۰ درصد فوب را برای جلوگیری از دلالی و کنترل قیمت ها اجرایی نمایند./کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0