بورس نامه
1399/11/13
12:43
#تحلیل_درخواستی #دیران بنیادی: ✅درآمد زایی 👈 ✅ ✅کنترل هزینه ها 👈 ✅ ✅سودآوری 👈 ✅ ✅حاشیه سود عملیاتی 👈 ✅ ✅نسبت دارایی ها به بدهی ها 👈 ✅ ✅نقد شو...

#تحلیل_درخواستی#دیرانبنیادی:


✅درآمد زایی 👈 ✅


✅کنترل هزینه ها 👈 ✅


✅سودآوری 👈 ✅


✅حاشیه سود عملیاتی 👈 ✅


✅نسبت دارایی ها به بدهی ها 👈 ✅


✅نقد شوندگی دارایی ها 👈 ✅


✅بازده دارایی ها 👈 ✅


⬅️وضعیت بنیادی : ✅📌برآورد eps سال مالی ۹۹ » ۱۱۰۰
تاریخ : ۹۹/۱۱/۱۳
www.boursenameh.comانتهای خبر

0
0