بورس قدیمی
1400/10/03
07:13
#رصد_سهام بورس قدیمی وضعیت سهم های تحت رصد بورس قدیمی (ورود کم ریسک، اهداف کوتاه مدتی، حد ضرر، آخرین قیمت پایانی) #فبیرا زیر ۱۶۵ اهداف ۱۸۰، ۲۰...

#رصد_سهام بورس قدیمیوضعیت سهم های تحت رصد بورس قدیمی


(ورود کم ریسک، اهداف کوتاه مدتی، حد ضرر، آخرین قیمت پایانی)#فبیرا زیر ۱۶۵ اهداف ۱۸۰، ۲۰۰ حد ضرر ۱۵۰- ۱۸۱.۸


#کدما زیر ۶۴۰۰ اهداف ۸۰۰۰، ۱۰۰۰۰ حد ضرر ۵۲۰۰- ۶۵۸۵.۰


#فاذر ۸۰ اهداف ۹۸، ۱۱۷، ۱۲۵ حد ضرر ۷۲- ۹۵.۳


#شبهرن زیر ۱۱۰۰ اهداف ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ حد ضرر ۹۸۰- ۱۱۱۵.۰


#وتوصا زیر ۹۰۰ اهداف ۱۱۰۰، ۱۲۰۰ حد ضرر ۷۸۰- ۱۰۴۳.۰


#خساپا زیر ۱۶۵ اهداف ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۰ حد ضرر ۱۴۰- ۱۶۶


#سبزوا زیر ۲۰۰ اهداف ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۶۰ حد ضرر ۱۷۸- ۱۹۳.۴


#وحکمت زیر ۳۴۰ اهداف ۳۸۰، ۴۰۰، ۴۲۰حد ضرر ۲۸۰- ۳۲۱.۱


#دامین زیر ۲۴۵ اهداف ۲۷۰، ۲۹۰، ۳۲۰ حد ضرر ۲۰۰ - ۲۳۸.۵


#لکما زیر ۹۵ اهداف ۱۰۰، ۱۱۹، ۱۴۰، ۱۷۰ حد ضرر ۸۰- ۹۳.۴


#خگستر زیر ۲۲۰ اهداف ۲۷۰، ۳۰۰، ۳۳۰حد ضرر ۱۸۰- ۲۲۵.۹

انتهای خبر

0
0