بتاسهم
1399/10/29
09:02
بیمه #کوثر 9 ماهه به سود 2016 ریالی رسیده سهم 13750میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و 13077 میلیارد ریال سود خالص دارد

بیمه #کوثر ۹ ماهه به سود ۲۰۱۶ ریالی رسیده سهم ۱۳۷۵۰میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و ۱۳۰۷۷ میلیارد ریال سود خالص دارد


انتهای خبر

0
0