کارگزاری آبان
1399/11/14
10:36
📈کاشی و سرامیکی ها نیز نوسانی داد و ستد می شوند.#كپارس #كلوند #كترام #كهرام نمادهای مورد توجه گروه اند.#كساوه با فشار فروش همراه است.#كحافظ و #كسعد...

📈کاشی و سرامیکی ها نیز نوسانی داد و ستد می شوند.#کپارس #کلوند #کترام #کهرام نمادهای مورد توجه گروه اند.#کساوه با فشار فروش همراه است.#کحافظ و #کسعدی متعادل و منفی معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0