مهدی رضایتی
1399/08/18
10:25
#پول-حقیقی خالص ورود پول حقیقی به بورس از اوج 80 هزار میلیارد تومانی به حدود 58 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بیشتر از اینکه حقیقی ها پ...

#پول-حقیقیخالص ورود پول حقیقی به بورس از اوج ۸۰ هزار میلیارد تومانی به حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.بیشتر از اینکه حقیقی ها پول خارج کرده باشند دولتی ها خارج کرده اند.انتهای خبر

0
0