بورس۲۴
1400/12/28
14:08
«پدرخش» در ۱۲ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش اسفند ماه شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

«پدرخش» در 12 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش فروش اسفند ماه شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.


شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرده که ۱۲ میلیارد تومان آن متعلق به اسفند ماه می باشد.


پدرخش
انتهای خبر

0
0