سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/08/10
10:08
کالا همچنان در ریزموج صعودی کارکتیو خودش قرار داره مقاومت 5100-5200 سر راه سهم هست عبور کنه دو هدف گفته شده را خواهد دید

کالا همچنان در ریزموج صعودی کارکتیو خودش قرار دارهمقاومت ۵۱۰۰-۵۲۰۰ سر راه سهم هست عبور کنه دو هدف گفته شده را خواهد دید

انتهای خبر

0
0