بورس۲۴
1400/10/29
16:48
تحقق سود ۱۹۵ ریالی «سپرده»در ۹ ماهه آذر

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ۹ ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۹۵ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشدکاهش ۷۳درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش کاهش۷۰ درصدی به ۲۴۸ میلیارد تومان و سود عملیاتی با کاهش ۸۹درصدی به ۷۸میلیارد تومان رسید.سود خالص با کاهش ۷۳ درصدی به ۲۰۵ میلیارد تومان رسید.

تحقق سود 195 ریالی «سپرده»در 9 ماهه آذر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ۹ ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۹۵ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشدکاهش ۷۳درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش کاهش۷۰ درصدی به ۲۴۸ میلیارد تومان و سود عملیاتی با کاهش ۸۹درصدی به ۷۸میلیارد تومان رسید.سود خالص با کاهش ۷۳ درصدی به ۲۰۵ میلیارد تومان رسید.

سپرده
انتهای خبر

0
0